TRB International

Temalı Parklar

Amaç


Bu sertifikanın amacı, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, temalı park
tesislerinin kullanıcıda oluşan Covid-19 bulaşma endişesi dahil, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini
karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının
planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


Bu sertifika, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından İşletme veya Yatırım Belgesi almış işletmeleri ve Bakanlık
tarafından uygun görülecek işletmeleri kapsar.


Dayanak


Bu Değerlendirme Formu, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Tarım ve
Orman Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, WTO-Dünya Sağlık Örgütü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, TSE 13811 nolu Hijyen ve Sanitasyon
Yönetim Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası Sağlık ve Turizm Sektörleri uygulama örneklerine dayanılarak
hazırlanmıştır.


İzlenecek Süreç ve Hedef


Tesislerin, kullanıcıların beklentilerini karşılayıp olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle;
tüm süreci yönetecek bir Yönetici görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik protokoller hazırlamaları,
çalışanlara bu konularda Eğitim verilmesini sağlamaları, Hijyen ve Dezenfeksiyon ile Sosyal Mesafe
konusunda etkin çalışma yürütmeleri, doğru Gıda Hijyeni ve Güvenliği uygulamaları ve Covid-19 bulaşma
risklerini azaltma süreçlerini tamamlayıp, çalışmalarını etkin iletişim yöntemleri kullanarak Türkiye’de ve
Dünya’da duyurmaları ve farkındalık yaratmaları hedeflenmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun
(COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, bu formda geçen sosyal mesafe, hijyen ve temizlik
malzemeleri dahil tüm kriterlerin rehberi niteliğindedir.


İş birliği ve Belgelendirme


Tesisler, sertifikanın alınması için hazırlanan “Değerlendirme Formu” esasları, iş birliği yaptıkları ulusal veya
uluslararası hijyen ve temizlik malzemesi tedarikçisi kuruluş iş birliğinde, Bakanlıkça belirlenen Kurum veya
kuruluş tarafından yapılacak denetim sonucunda gerekli şartları taşımaları halinde Belgeyi alabilirler.


Süre ve Yürürlük


Bu belge kapsamında yapılan düzenlemeler, Covid-19 virüsü bulaşışı ve etkilerinin azaltılması, ülkemizde
yayılmasının durdurulmasına yönelik Hükümetimiztarafından uygulanan tedbirlerin kaldırılmasını takiben tüm
hükümleri ile kendiliğinden sona erer.