TRB International

Deniz Turizm Tesisleri

Amaç

Bu Sertifikanın amacı, COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin azaltılarak faaliyet gösterilmesinin
sağlanması amacıyla deniz turizmi tesislerine (kruvaziyer gemi limanları, yat limanları, çekek yerleri, rıhtım ve
iskele, yat yanaşma yeri gibi tesisler) ile deniz turizmi araçlarına (yatlar, günübirlik gezi tekneleri, yüzer deniz
turizmi araçları, dalabilir deniz turizmi araçları ve turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyet araçları ile
diğer deniz turizmi araçları) yönelik tüketicide oluşan COVID-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik
beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim
programlarınınplanlanması,COVID-19virüsününbulaşmasınıönlemeyeyönelikusul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Bu Sertifika, Kültür ve Turizm Bakanlığından İşletme veya Yatırım Belgesi almış işletmeleri ve Bakanlık tarafından
uygun görülecek işletmeleri kapsar. Bu Sertifika Formunda geçen “Tesis” ibareleri ilgisine göre “Deniz Turizmi
Araçlarını” da kapsar.

Dayanak

Bu Değerlendirme Formu, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, WTO-Dünya Sağlık Örgütü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, TSE 13811 no’lu Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası
Sağlık ve Turizm Sektörleri uygulama örneklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İzlenecek Süreç ve Hedef

Deniz turizmi tesislerinin (kruvaziyer gemi limanları, yat limanları, çekek yerleri, rıhtım ve iskele, yat yanaşma
yeri gibi tesisler) ile deniz turizmi araçlarının (yatlar, günübirlik gezi tekneleri, yüzer deniz turizmi araçları,
dalabilir deniz turizmi araçları ve turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyet araçları ile diğer deniz turizmi
araçları), tüketicinin beklentilerini karşılayıp olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle; tüm
süreci yönetecek bir yönetici görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik protokoller hazırlamaları,
çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, Hijyen ve Dezenfeksiyon ile Sosyal Mesafe
konusunda etkin çalışma yürütmeleri, doğru Gıda Hijyeni ve Güvenliği uygulamaları ve Covid-19 bulaşma
risklerini azaltma süreçlerini tamamlayıp, çalışmalarını etkin iletişim yöntemleri kullanarak Türkiye’de ve
Dünya’da duyurmaları ve farkındalık yaratmaları hedeflenmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının 05.06.2020 tarihli ve 2020/10 Sıra Sayılı Deniz Turizmi Tesis ve Araçları İle
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulunun (COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, bu formda geçen sosyal mesafe, hijyen ve temizlik
malzemeleri dahil tüm kriterlerin rehberi niteliğindedir.

İş birliği ve Sertifika

Deniz turizmi tesisleri/araçları, sertifika alınması için hazırlanan “Değerlendirme Formu” esasları, iş birliği
yaptıkları ulusal veya uluslararası hijyen ve temizlik malzemesi tedarikçisi kuruluş iş birliğinde, Bakanlıkça
belirlenen kurum veya kuruluş tarafından yapılacak denetim sonucunda gerekli şartları taşımaları halinde
sertifika alabilirler.

Süre ve Yürürlük

Bu sertifika kapsamında yapılan düzenlemeler, COVID-19 virüsü bulaşısı ve etkilerinin azaltılması, ülkemizde
yayılmasının durdurulmasına yönelik Hükümetimiztarafından uygulanan tedbirlerin kaldırılmasını takiben tüm
hükümleri ile kendiliğinden sonaerer.