Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) Nedeniyle İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonuna İlişkin Talimat Yayımlandı

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) nedeniyle İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Nisan 2020 tarih ve 31112 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan bu değişiklikle İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine ” Deprem, sel,yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilmesini engelleyecek nitelikte mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısı ile sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenebilir.” hükmü eklenmiştir. (18.02.2021)

 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVİD-19) NEDENİYLE

ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYONA İLİŞKİN TALİMAT

(2021/04)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, pandemi niteliği kazanan salgın hastalık nedeniyle organik tarım faaliyetlerinin yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısı ile sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu talimat, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Talimatın uygulanmasında;

 1. Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 2. b) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 3. c) Salgın hastalık: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19)’u,

ç) Uzaktan kontrol: Salgın hastalık nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işlemesi, analiz etmesi ve aktarması amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullandığı kontrol yöntemini,

 1. d) Yönetmelik: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Salgın hastalık şartlarında kontrol ve sertifikasyona ilişkin genel kurallar

MADDE 4 – (1) Bu talimat çerçevesinde gerçekleştirilen kontrol ve sertifikasyon, aşağıda belirtilen genel kurallar çerçevesinde yürütülür:

 1. a) Yetkilendirilmiş kuruluş, bu talimat doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetlerini içeren kontrol ve sertifikasyon politikasını oluşturarak, ilgili dokümanlarındaki değişikliği 15 gün içerisinde Bakanlığa ve Akreditasyon Kurumuna bildirir.
 2. b) Müteşebbislerin 2020 yılında yayımlanmış sertifikalı ürünleri için bu talimata göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülür.
 3. c) Kontrolün, üretim yerinde gerçekleştirilmesi esastır. Arazi kontrollerinin yerinde yapılabildiği yerlerde; Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arazi kontrolleri gerçekleştirilir. Kontrol esnasında kontrolör tarafından, koruyucu tedbirler alınır. Sosyal mesafeye dikkat edilerek, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman kullanılmak suretiyle, bulaşmayı önleyecek gerekli hijyen tedbirleri alınarak kontrol faaliyeti yürütülür.

ç) Müteşebbisin kontrol ve sertifikasyon talebi olması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluş risk analizi ile kontrolün gerçekleşeceği il/ilçenin yetkili kurumları tarafından alınan kararları da dikkate alarak en uygun kontrol yöntemini belirler. Üretim alanına ulaşımın mümkün olamaması halinde, kontrolör tarafından uzaktan kontrol gerçekleştirilir.

Uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin genel kurallar

MADDE 5 – (1) Arazi veya işletme kontrollerinin yerinde yapılamadığı durumlarda, yetkilendirilmiş kuruluşlar uzaktan kontrol sonuçlarına göre sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

(2) Uzaktan kontrol faaliyetleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

 1. a) Yetkilendirilmiş kuruluş, uzaktan kontrole ilişkin gerekçeleri, bilgi ve belge ile tespit ederek, ilgili müteşebbis dosyasında kayıt altına alır.
 2. b) Yetkilendirilmiş kuruluş, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan işletmenin risk değerlendirmesini yapar.
 3. c) Uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmesi için müteşebbisin, uzaktan kontrol süreci hakkında bilgilendirilmiş olduğuna, kontrolün uzaktan gerçekleştirilebileceğine ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair onayı alınır.

ç) Yetkilendirilmiş kuruluş, kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı alınır.

 1. d) Uzaktan kontrolü yapılacak müteşebbislerin yetkilileri ile temasa geçilip, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı oluşturulur.
 2. e) Yetkilendirilmiş kuruluş, tercihen ilgili müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır.
 3. f) Müteşebbisler, üretim dönemine ait analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. güncel dokümanları kontrol tarihinden en erken onbeş gün önce yetkilendirilmiş kuruluşa gönderir, en geç yedi gün önce eksikliklerini tamamlar. Yetkilendirilmiş kuruluş, işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen dokümanı inceler.
 4. g) Numune almaya ilişkin genel hükümler çerçevesinde, numune müteşebbis tarafından alınır ve yetkilendirilmiş kuruluşun dış kaynak olarak sözleşme yaptığı ve Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvara analiz amacıyla gönderir. Yetkilendirilmiş kuruluş, ilgili laboratuvardan analiz kapsamı ve sonuçlarını talep ederek değerlendirir. Risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık il/ilçe müdürlükleri, numune alımı yaparak veya numune alımına eşlik ederek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesini sağlayabilir.

ğ) Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir.

 1. h) Kontrol sonucunda; organik tarım mevzuatına uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(3) Uzaktan kontrol sonucunda,  yetkilendirilmiş kuruluş sertifikasyon faaliyetini aşağıdaki şekilde yürütür:

 1. a) Yönetmelik hükümlerine uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan müteşebbise sertifika düzenlenmez.
 2. b) Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Sertifika geçerlilik süresi içerisinde yerinde doğrulama kontrolü yapılması halinde sertifikanın geçerlilik süresi ilk düzenlendiği tarihten itibaren oniki aya kadar uzatılabilir. Sertifika geçerlilik süresi dolduktan sonra yerinde doğrulama kontrolü yapılması durumunda sertifika süresi uzatılamaz.
 3. c) Düzenlenen imzalı sertifikaların dijital kopyaları müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise salgın hastalığın sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır.

(4) Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetlerinin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yerinde doğrulama kontrolleri yapılır.  Uzaktan kontrolde müteşebbis tarafından gönderilen bilgi, belge, rapor ve dokümanların arazi kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır. Bu şekilde doğrulama amaçlı yapılan kontrollerde Yönetmelikte yer alan bir günde denetlenecek müteşebbis sayısı risk analizleri dikkate alınarak iki katına kadar çıkarılabilir. Uygunluğu doğrulanamayan hususlarda Yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

Genel hükümler

MADDE 6 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluş,  Yönetmelikte yer alan sürelerde kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin bilgileri “uzaktan kontrol” butonunu seçerek OTBİS’e kaydeder.    

(2) Bir önceki sertifikasını başka bir yetkilendirilmiş kuruluştan alan müteşebbisler, verilmiş olan sertifikaya ilişkin gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri yeni sözleşme imzaladığı yetkilendirilmiş kuruluşa en geç onbeş gün içerisinde iletmesi sonucunda bu talimatta belirtilen uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılabilir. Gerekli durumlarda, 2020 yılı sertifikasını veren yetkilendirilmiş kuruluş kontrol raporuna ve düzeltici faaliyetlere ilişkin konularla ilgili bir raporu müteşebbislere verir.

(3) Müteşebbislerin uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunması esastır.

(4) Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyet olması durumunda, yerinde kontrol gerçekleştirilir.

(5) Bu talimat çerçevesinde kontrol ve sertifikasyonu yapılan müteşebbislerin dosyaları TS EN ISO/IEC 17065 5.2 maddesi çerçevesinde tarafsızlık mekanizması tarafından öncelikli olarak değerlendirilir.  Yetkilendirilmiş kuruluş, uzaktan kontrol ve sertifikasyon süreçlerinde görev alan personelin bilgi teknolojileri kullanarak hizmet yürütme yetkinliğini sağlayacak ve salgın hastalıkla ilgili koruyucu tedbirleri içerecek eğitimleri gerçekleştirerek kayıt altına alır.

(6) Aşağıdaki durumlarda uzaktan kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yapılamaz:

 1. a) Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması,
 2. b) Organik tarım uygulamaları kapsamında, ilk kez sözleşme imzalayan müteşebbislerin olması,
 3. c) 2020 üretim yılında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde organik tarım sertifikasının bulunması,

ç) Müteşebbislerin uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunmaması,

 1. d) Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyetin veya riskin olması.

(7) Bu talimatın uygulanmasına yönelik olarak ülke genelinde veya münferit il/ilçelerde salgın hastalık sürecinin devam ettiği veya sona erdiği ilgili yetkilendirilmiş kuruluş sorumluluğunda takip edilir, gerektiğinde Bakanlık salgın hastalığın sona erdiğini veya devam ettiğini yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir.

(8) Salgın hastalık sonucunda ortaya çıkan risklerin engellenmesi amacıyla müteşebbisler;

 1. a) Ürün güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak şekilde yazılı ve görsel kurallar geliştirir, uygular ve kayıt altına alır.
 2. b) Çalışanlarına hijyen ve koruyucu önlemler konusunda eğitim düzenler.
 3. c) Salgın hastalıktan şüphelenilen personelle ilgili olarak gerekli tedbirleri alır. Buna ilişkin risk değerlendirmesi yaparak salgının yayılmasını engelleyecek, ürün güvenliği ile çalışanların sağlığını koruyacak çalışmaları yapar.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluş, salgın hastalık nedeniyle bu Talimat çerçevesinde kontrol ve sertifikasyon süreçlerinde yaptığı değişiklikler hakkında sözleşme yaptığı müteşebbisleri bilgilendirir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Salgın hastalığın devam ettiği süre içerisinde Bakanlık tarafından bildirilen tarihler arasında uygulanır.

 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVİD-19) NEDENİYLE
İYİ TARIM UYGULAMALARININ KONTROL VE SERTİFİKASYONUNA İLİŞKİN TALİMAT
(2021/05)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, pandemi niteliği kazanan Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) nedeniyle iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısı ile sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu talimat, 07/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci madde dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu Talimatın uygulanmasında;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) KSK: İyi tarım uygulamalarına ilişkin olarak kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak
üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşunu,
c) Salgın hastalık: Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19)’u
ç) Uzaktan kontrol: Salgın hastalık nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işlemesi, analiz etmesi ve aktarması amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullandığı kontrol yöntemini,
d) Yönetmelik: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği
ifade eder.
Salgın hastalık şartlarında kontrol ve sertifikasyona ilişkin genel kurallar
MADDE 4 – (1) Bu talimat çerçevesinde gerçekleştirilen kontrol ve sertifikasyon, aşağıda belirtilen genel kurallar çerçevesinde yürütülür:
a) KSK, bu talimat doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetlerini içeren kontrol ve sertifikasyon politikasını oluşturarak, ilgili dokümanlarındaki değişikliği 15 gün içerisinde Bakanlığa ve Akreditasyon Kurumuna bildirir.
b) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin 2020 yılında yayımlanmış sertifikalı ürünleri için bu talimata göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülür.
c) Kontrolün, üretim yerinde gerçekleştirilmesi esastır. Arazi kontrollerinin yerinde yapılabildiği yerlerde; Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arazi kontrolleri gerçekleştirilir. Kontrol esnasında kontrolör tarafından, koruyucu tedbirler alınır. Sosyal mesafeye dikkat edilerek, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman kullanılmak suretiyle, bulaşmayı önleyecek gerekli hijyen tedbirleri alınarak kontrol faaliyeti yürütülür.
ç) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisin kontrol ve sertifikasyon talebi olması durumunda, KSK risk analizi ile kontrolün gerçekleşeceği il/ilçenin yetkili kurumları tarafından alınan kararları da dikkate alarak en uygun kontrol yöntemini belirler. Üretim alanına ulaşımın mümkün olamaması halinde, kontrolör tarafından uzaktan kontrol gerçekleştirilir.
Uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin genel kurallar
MADDE 5 – (1) Arazi veya işletme kontrollerinin yerinde yapılamadığı durumlarda, KSK’lar uzaktan kontrol sonuçlarına göre sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirebilir.
(2) Uzaktan kontrol faaliyetleri aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) KSK, uzaktan kontrole ilişkin gerekçeleri bilgi ve belge ile tespit ederek, ilgili üretici dosyasında kayıt altına alır.
b) KSK, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan işletmenin risk değerlendirmesini yapar.
c) Uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmesi için üretici, üretici örgütü veya müteşebbisin, uzaktan kontrol süreci hakkında bilgilendirilmiş olduğuna, kontrolün uzaktan gerçekleştirilebileceğine ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair onayı alınır.
ç) KSK, kontrol süreci kaydının (görüntü ve ses) gerçekleştirilebileceğine ilişkin üretici, üretici örgütü veya müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanını alır.
d) Uzaktan kontrolü yapılacak üreticiler, üretici örgütleri veya müteşebbislerin yetkilileri ile temasa geçilip, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı oluşturulur.
e) KSK, tercihen ilgili üretici, üretici örgütü veya müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır.
f) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, üretim dönemine ait iç kontrol raporu, analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. güncel dokümanları kontrol tarihinden en erken onbeş gün önce KSK’ya gönderir, en geç yedi gün önce eksikliklerini tamamlar. KSK, işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen dokümanı inceler.
g) Numune almaya ilişkin genel hükümler çerçevesinde, numune üretici, üretici örgütleri veya müteşebbisler tarafından alınır ve KSK’nın dış kaynak olarak sözleşme yaptığı ve Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvara analiz amacıyla gönderilir. KSK, ilgili laboratuvardan analiz kapsamı ve sonuçlarını talep ederek değerlendirir. Risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık il/ilçe Müdürlükleri, numune alımı yaparak veya numune alımına eşlik ederek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesini sağlayabilir.
ğ) Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir.
h) Kontrol sonucunda; iyi tarım uygulamaları mevzuatına uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerince belirtilen yaptırımlar uygulanır.
(3) Uzaktan kontrol sonucunda, KSK sertifikasyon faaliyetini aşağıdaki şekilde yürütür:
a) Yönetmelik hükümlerince uygunluk kriterleri ve kontrol noktalarına uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan üretici, üretici örgütü veya müteşebbislere sertifika düzenlenmez.
b) Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Sertifika geçerlilik süresi içerisinde yerinde doğrulama kontrolü yapılması halinde sertifika geçerlilik süresi ilk düzenlendiği tarihten itibaren oniki aya kadar uzatılabilir. Sertifika geçerlilik süresi dolduktan sonra yerinde doğrulama kontrolü yapılması durumunda sertifika süresi uzatılamaz.
c) Düzenlenen imzalı sertifikaların dijital kopyaları üretici, üretici örgütü veya müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise mücbir sebebin sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır.
4) Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetlerinde, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yerinde doğrulama kontrolleri yapılır. Uzaktan kontrolde üretici, üretici örgütü veya müteşebbis tarafından gönderilen bilgi, belge, rapor ve dokümanların arazi kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır. Bu şekilde doğrulama amaçlı yapılan kontrollerde Yönetmelikte yer alan bir günde denetlenecek üretici, üretici örgütü veya müteşebbis sayısı risk analizleri dikkate alınarak iki katına çıkarılabilir. Uygunluğu doğrulanamayan hususlarda Yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir.
Genel hükümler
MADDE 6 – (1) KSK, Yönetmelikte yer alan sürelerde kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık il müdürlüğüne gerekli bildirimlerde bulunur. Ayrıca bu bildirimlerde, uzaktan kontrol yapılacağına ilişkin açıklamaya yer verir.
(2) Bir önceki sertifikasını başka bir KSK’dan alan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, verilmiş olan sertifikaya ilişkin gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri yeni sözleşme imzaladığı KSK’ya en geç onbeş gün içerisinde iletmesi sonucunda bu talimatta belirtilen uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılabilir. Gerekli durumlarda, 2020 yılı sertifikasını veren KSK kontrol raporuna ve düzeltici faaliyetlere ilişkin konularla ilgili bir raporu üretici, üretici örgütü veya müteşebbislere verir.
(3) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunması esastır.
(4) Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyet olması durumunda, yerinde kontrol gerçekleştirilir.
(5) Bu talimat çerçevesinde kontrol ve sertifikasyonu yapılan üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin dosyaları TS EN ISO/IEC 17065 5.2 maddesi çerçevesinde tarafsızlık mekanizması tarafından öncelikli olarak değerlendirilir. KSK, uzaktan kontrol ve sertifikasyon süreçlerinde görev alan personelin bilgi teknolojileri kullanarak hizmet yürütme yetkinliğini sağlayacak ve salgınla ilgili koruyucu tedbirleri içerecek eğitimleri gerçekleştirerek kayıt altına alır.
(6) Aşağıdaki durumlarda uzaktan kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yapılamaz:
a) Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması,
b) İyi tarım uygulamaları kapsamında, ilk kez sözleşme imzalayan üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin olması,
c) 2020 üretim yılında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde iyi tarım uygulamaları sertifikasının bulunması,
ç) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunmaması,
d) Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyetin veya riskin olması.
(7) Bu talimatın uygulanmasına yönelik olarak ülke genelinde veya münferit il/ilçelerde salgının sürecinin devam ettiği veya salgının sona erdiği ilgili KSK sorumluluğunda takip edilir, gerektiğinde Bakanlık salgının sona erdiğini veya devam ettiğini KSK’lara bildirir.
(8) Salgın hastalık sonucunda ortaya çıkan risklerin engellenmesi amacıyla üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler;
a) Ürün güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak şekilde yazılı ve görsel kurallar geliştirir, uygular ve kayıt altına alır.
b) Çalışanlarına hijyen ve koruyucu önlemler konusunda eğitim düzenler.
c) Salgın hastalıktan şüphelenilen personelle ilgili olarak gerekli tedbirleri alır. Buna ilişkin risk değerlendirmesi yaparak salgının yayılmasını engelleyecek, ürün güvenliği ile çalışanların sağlığını koruyacak çalışmaları yapar.
(9) KSK, salgın nedeniyle bu Talimat çerçevesinde kontrol ve sertifikasyon süreçlerinde yaptığı değişiklikler hakkında sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü ve müteşebbisleri bilgilendirir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Salgının devam ettiği süre içerisinde Bakanlık tarafından bildirilen tarihler arasında uygulanır.